Manapság jelentős fejlettségbeli különbségek mutatkoznak meg a különböző régiók, valamint a városi és vidéki területek között. Ez mind a világról, mind az Európai Unióról és tagállamairól elmondható. A társadalmi-gazdasági folyamatok térben és időben folyamatosan újrarendeződnek, ez pedig területi egyenlőtlenségek kialakulásához vezet. Az államok ezen egyenlőtlenségek csökkentését, és a hátrányos helyzetű térségek felzárkóztatását célzó intézkedéseinek hatására a kedvezményezett térségekben megmutatkoztak a javulás jelei, de csak korlátozottan érték el a kitűzött célokat.

Az európai kohézió, a fenntartható növekedés előmozdítása, a leghátrányosabb helyzetű térségek felzárkóztatása érdekében írták ki a GINOP-1.2.9-20 kódszámú pályázati felhívást. Mint minden pályázatnál, természetesen itt is sok feltételnek és követelménynek kell megfelelni ahhoz, hogy valamely vállalkozás elnyerje a támogatást. Az alábbiakban a pályázati felhívásra vonatkozó részleteket fogjuk ismertetni.

Mindenekelőtt ki kell emelni, hogy a fenti céllal összhangban a pályázatnak területi korlátozása van. Az elkülönített forrásból nem támogathatóak a Közép-Magyarország régió (a továbbiakban: KMR) területén megvalósuló fejlesztések. További korlátozás, hogy a megvalósítás helyszíne csak a felhívás 1. és 2. mellékleteiben felsorolt települések egyike lehet. A megvalósítási helyszín a pályázó vállalkozás bejegyzett magyarországi (kivéve KMR) székhelye, telephelye illetve fióktelepe lehet, amennyiben ez alkalmas, vagy a projekt eredményeképpen alkalmassá válik a projekt megvalósítására. A megvalósulási helyszínnek a Felhívás 1. számú mellékletében felsorolt települések esetén a támogatási kérelem benyújtását legalább fél évvel megelőzően bejegyzésre kell kerülnie. A 2. mellékletben felsorolt települések esetén a bejegyzésnek a pályázat benyújtásáig kell megtörténnie.

A pályázók köre

A GINOP-1.2.9-20 pályázatra a felhívás szerint támogatási kérelmet nyújthatnak be azon mikro- és kisvállalkozások, amelyek

a) a felhívás 1. vagy 2. számú szakmai mellékletben felsorolt, nem a Közép-Magyarország régióban található településen valósítják meg fejlesztéseiket.

b) rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámolóval/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele);

c) éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes üzleti évben minimum 1 fő volt;

d) saját tőkéje a legutolsó lezárt, jóváhagyott, teljes üzleti évben pozitív volt, és nem csökkent a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá;

e) amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező egyszeres könyvvitelt vezető gazdálkodók vagy kettős könyvvitelt vezető vállalkozások, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető vállalkozások fióktelepei;

f) amelyek rendelkeznek az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. által, a támogatási kérelem benyújtását megelőzően kiállított tanúsítvánnyal, amennyiben a Felhívás 2. számú mellékletében felsorolt település valamelyikén valósítják meg fejlesztésüket és minimum 000.001 Ft, maximum 60.000.000 Ft az igényelt vissza nem térítendő támogatás összege;

g) amelyek a támogatási kérelem benyújtásakor szerepelnek az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 260. § (1) bekezdése szerint közzétett, NAV köztartozásmentes adózói adatbázisban.

A támogatást igénylőnek az a-g) pontban felsorolt kritériumok mindegyikének meg kell felelnie. 

A projekt során támogatható tevékenységek köre

  1. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek

    a) Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása

Fontos, hogy az a) pontban részletezett tevékenység költségének a választható, önállóan nem támogatható tevékenységek b) pontjának költségével együtt el kell érnie a projekt elszámolható összköltségének legalább 50 %-át.

Ha b) pont nem képezi a projekt költségvetésének részét, akkor az a) tevékenység költségének önállóan kell elérnie a projekt elszámolható összköltségének legalább 50 %-át.

  1. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek

A kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységhez kapcsolódóan az alábbi tevékenységek támogathatóak a Felhívás alapján:

b) A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő ingatlan beruházás (építés, korszerűsítés, átalakítás, bővítés).

c) Információs technológia-fejlesztés: új informatikai eszközök és szoftverek beszerzése (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 50%-át érheti el).

d) Képzés: a vállalat fejlődéséhez szükséges, illetve a munkavállalók magasabb szintű munkavégzését elősegítő képzés, amely kizárólag a https://vali.ifka.hu honlapon regisztrált szolgáltatóktól vehető igénybe (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 20%-át érheti el).

e) Gyártási licenc, gyártási know-how, immateriális javak beszerzése és kapcsolódó költségek (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 10%-át érheti el).

f) Bérköltség-támogatás igénybevétele (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 50%-át érheti el),

g) Munkavégzéshez szükséges feltételek kialakítása (kizárólag Bérköltség-támogatás igénybevétele tevékenység megvalósítása esetén választható, a tevékenység elszámolható összköltségének legfeljebb 15%-át érheti el).

h) Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításához kapcsolódó tevékenységek (kizárólag Bérköltségtámogatás igénybevétele tevékenység megvalósítása esetén választható, a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 0,5%-át érheti el).

i) Projektelőkészítés (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 7%-át érheti el).

j) Projektmenedzsment tevékenység igénybevétele (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 2,5%-át érheti el).

Az i) és j) pont szerinti tevékenységek kizárólag azon mikro- és kisvállalkozás által vehető igénybe, amely a Felhívás 1. számú mellékletében felsorolt település valamelyikén valósítja meg fejlesztését, és az igényelt vissza nem térítendő támogatás minimum 2 000 000 Ft, maximum 10 000 000 Ft.

Fontos kitétele a pályázatnak, hogy az e) pontban említett immateriális javak beszerzése – a gépek és műszaki berendezések, valamint szolgáltatások beszerzéséhez hasonlóan – csak abban az esetben támogatható a pályázat keretében, amennyiben az eszköz nem saját előállítás keretében jött létre, illetve nem partner és/vagy kapcsolt vállalkozástól, hanem független harmadik féltől, szokásos piaci feltételek mellett került beszerzésre. További feltétel, hogy mikro- és kisvállalkozások esetén legalább három évig a beruházó (pályázó) eszközei között szerepeljenek, és ahhoz a projekthez kapcsolódjanak, amelyhez a támogatást nyújtották.

Az említett feltételek valójában három lényeges és összefüggő követelményt támasztanak a pályázó szellemitulajdon-kezelési gyakorlatával szemben:

1) Tranzakció

Sajnos a „Gyártási licenc, gyártási know-how, immateriális javak beszerzése” felsorolás több szempontból sem koherens, így nehéz eligazodni abban, hogy konkrétan milyen költség támogatható.

Egyfelől nem egyértelmű, hogy milyen fajta szellemi tulajdon „beszerzéséről” van szó. Az ugyanis lehet például szabadalom, használati minta, formatervezési minta, szerzői jog, know-how, de akár védjegy is. A gyártási licensz vagy gyártási engedély csak valamilyen mögöttes szellemi tulajdonon alapulhat, amely alapján az engedélyezőnek joga és lehetősége lenne gyártani, a másik félnek viszont az engedély nélkül nem. Ilyenek lehetnek elsősorban – de nem feltétlenül kizárólag – a szabadalom, a használati minta, a know-how illetve a gyártást támogató szoftver szerzői joga. Míg a felsorolás következő eleme (gyártási know-how) ezek közül egyet feleslegesen megismétel, a harmadik (immateriális javak) egy sokkal általánosabb, ráadásul könyvelési gyűjtőfogalom, amelybe a korábban említetteken túl beletartoznak a vagyoni értékű jogok (például koncessziós jogok, rádiófrekvencia használati jogok, stb.) továbbá nem forgalomképes, tehát be nem szerezhető elemek is, mint a „kísérleti fejlesztés aktivált értéke”, az „üzleti vagy cégérték (goodwill)” és az „alapítás-átszervezés aktivált értéke”.

Ha a megfogalmazás szakmailag nem is pontos, véleményünk szerint az vehető ki belőle, hogy a gyártáshoz kapcsolódó szellemi tulajdonok „beszerzését” kívánja támogatni a kiíró. A fent kiemelt négy szellemi tulajdon mindenképpen ilyennek minősül, egyéb esetben érdemes vizsgálni a szellemi tulajdon kapcsolódását a gyártási folyamathoz, és akár állásfoglalást kérni a hatóságtól.

A másik lényeges kérdés, hogy milyen tranzakció támogatott, a licensz szó ugyanis hasznosításba vételt sejtet, a beszerzés pedig inkább megvételt, amit jogról lévén szó átruházásnak hívunk. Máshogyan fogalmazva, ha kitaláltuk, hogy mit, akkor még meg kell határozni, hogy azt a valamit megvesszük, vagy licenszbe vesszük. Mivel a felsorolásban mindkettőre van példa, logikus következtetés, hogy mindkettő támogatható.

Szükséges lépések:

Ahhoz, hogy a „beszerzés” megvalósuljon, vagy átruházásnak vagy hasznosításba vételnek kell történnie, és mindkettőhöz szükséges szerződést kötni a felek között. A fentiek szerint, ehhez természetesen először a szerződés tárgyát és a tranzakció fajtáját kell azonosítani. Ezt követően pedig el kell készíteni ezt a speciális fajtájú szerződést, ami nem csak egy adminisztratív lépés, hiszen a beszerzett eszköz – ellentétben a tárgyi eszközökkel – nem független a szerződés megfogalmazásától. A szerződés szövegezésének közvetlen hatása lesz arra, hogy a pályázó mit kap, és arra is, hogy annak mi az értéke, így a szerződés szakszerű szerkesztése fontos lesz a pályázóknak.

2) Értékelés

Az immateriális eszközök esetében az alkalmazott ár alátámasztására nem járható út további versenyző ajánlatok beszerzése, mivel a szükséges szellemi tulajdonjogokat nyilvánvalóan nem lehet több forrásból beszerezni. Az árazás piaci viszonyoknak való megfelelőségét ezért független szakértői véleménnyel, szellemi tulajdon értékeléssel lehetséges alátámasztani. Korábbi bejegyzéseinkben már foglalkoztunk az IP értékelések bizonyos vetületeivel, itt röviden elmondható, hogy lényeges, hogy az értékelő szakember tisztában legyen azzal, hogy a jelen helyzet milyen értékelési premisszák alkalmazását teszi szükségessé. Ahogy említettük, a beszerzésről szóló szerződés feltételei lényegesen befolyásolják az immateriális eszköz értékét, így a projekt szempontjából szintén fontos, az értékelés és a szerződéskészítés összehangolása.

A gyártási licenc, gyártási know-how beszerzéshez kapcsolódó költségtételek alátámasztására szabadalmi ügyvivő által kiállított vagyonértékelő nyilatkozat benyújtása szükséges. A tranzakció összetett műszaki, jogi és gazdasági vonatkozásaira való tekintettel az értékelés készítőjének mindhárom területen jártasnak kell lennie. A Danubia Cégcsoport szakemberei készséggel állnak rendelkezésre, hisz jelentős gyakorlattal és referenciákkal rendelkeznek a hasonló jellegű tranzakciók piaci értékének meghatározásában.

3) Könyvelés

Az értékelés nem mellesleg azt a célt is szolgálja, hogy meghatározza a beszerzett immateriális jószág könyvi értékének nagyságát is. Amennyiben beszerzés, vagyis átruházás történik, a pályázó könyvelésében az értékelésben megállapított összeg az eszköz beszerzési értékének fog megfelelni, így az egyszerűen felhasználható lehet a könyvelés során. Ehhez azonban az is szükséges, hogy az értékelő figyelembe vegye az értékelés néhány, de annál lényegesebb könyvelési implikációját. Licensz esetén a helyzet nagyságrendileg hasonló, de a licensz fizetési konstrukciójától függően lehetnek további körülmények, amikre könyvelési szempontból megoldást kell találni.

Amennyiben tehát a pályázó „Gyártási licenc, gyártási know-how, immateriális javak beszerzésén” gondolkodik, a fenti szempontokra kell felkészülnie, amiben irodánk mindenre kiterjedően tudja támogatni. Tapasztalataink szerint érdemes a pályázat benyújtását megelőzően, optimális esetben 2-4 héttel előtte konzultálni a fentiekről, így a fontos kérdések, például az árazásra vonatkozó szempontok már a készülő pályázati dokumentációba idejében beépíthetőek. Ezzel együtt számos, hasonló felhívásra benyújtott pályázati projektet segítettünk már sikerrel későbbi szakaszokban is.

A felhívás vissza nem térítendő támogatást nyújt a pályázónak, melynek mértéke és összege az alábbiak szerint alakul:

Az igényelt támogatás összege azonban nem haladhatja meg az előző jóváhagyott, lezárt, teljes üzleti évben realizált árbevétel kétszeresét, illetve egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevétel kétszeresét. A felhívás 2. mellékletében felsorolt településeken megvalósuló projektek esetén szakmai előminősítés is szükséges, illetve a mikro- és kisvállalkozásoknak vállalniuk kell a foglalkoztatotti létszám legalább egy fővel történő növelését a megvalósítási helyszínen.

A projekt keretében támogatási előleg igényelhető, melynek maximális mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető támogatásra vonatkozóan a megítélt támogatás összegének legfeljebb 25%-a, illetve legfeljebb 15 millió forint lehet (kivéve az egyszeri elszámolásokat, melyek esetén előleg nem igényelhető).

A pályázónak fontos ügyelnie arra, hogy nem igényelhető támogatás abban az esetben, ha a projektet a támogatási kérelem benyújtását követő napot megelőzően már megkezdte. A felhívás szabályozza a projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartamot is, mely szerint a projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a támogatói okirat hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a támogatói okirat hatályba lépését követően legfeljebb 18 hónap áll rendelkezésre.

Jelen felhívás alapján a támogatási kérelmek benyújtására 2021.02.18. – 2021.03.31. 12:00 óráig van lehetőség online formában, elektronikus kitöltő program segítségével.

További részletek a felhívásról a pályázat kódszámára kattintva érhetőek el: GINOP-1.2.9-20.

Amellett, hogy jelen pályázat remek lehetőséget biztosít a hátrányos helyzetű településeken működő mikro- és kisvállalkozások számára, sikere nagyon sok tényezőn múlhat. A felhívás pontos ismerete és értelmezése elengedhetetlen ahhoz, hogy a pályázó elnyerhesse a támogatást. Érdemes időben pályázati szakértőhöz fordulni, aki tapasztalatai segítségével, a pályázati hatóságok igényeinek ismeretével jelentősen egyszerűbbé teheti a pályázati teendők intézését.

Forduljon hozzánk bizalommal, amennyiben segítségre van szüksége!

szellemitulajdon-kezelési tanácsadó
partner

pályázati menedzser

Borítókép: Photo by Micheile Henderson on Unsplash

Cégcsoport
DANUBIA
DANUBIA IP
DANUBIA LEGAL