Az európai regionális szabadalmi bejelentések engedélyezési eljárása az Európai Szabadalmi Hivatal (ESzH) előtt lényegében azonos módon zajlik, mint a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál (SzTNH) a magyar engedélyezési eljárás. A bejelentés megtételét követően, az újdonságkutatás elvégzése után a hivatal a bejelentő kérelmére lefolytatja az érdemi vizsgálatot, melynek során értékeli a találmány újdonságát és a feltalálói tevékenység szintjét.

Felmerül a kérdés: mit lehet tenni abban az esetben, ha az európai szabadalmi bejelentés a többszöri nyilatkozattétel ellenére is elutasításra kerül akár az újdonság, akár a feltalálói tevékenység hiánya vagy elégtelen szintje miatt? E kérdés megválaszolása azért is fontos, mert az európai eljárás a rendkívül magas hivatali díjak miatt már jelentős összegeket felemészthet, mire az esetleges elutasítást kilátásba helyező végső vizsgálati jelentés kibocsátásra kerül. Az európai szabadalom megadásának hiányában az Európai Szabadalmi Egyezmény (ESzE) szerződő államaiban a nemzeti hatályosításra sem nyílik lehetőség, ennél fogva a presztízsveszteség mellett komoly anyagi veszteséget is el kell könyvelnie a bejelentőnek, arról nem is beszélve, hogy kizárólagos jogok hiányában a versenytársak (és mások is) lényegében szabadon hasznosíthatják a bejelentő addigra már nyilvánosságra jutott találmányát Európában.

A fent említett anyagi veszteségek enyhítésére és a teljes jogvesztés részleges elkerülésére több lehetőség is nyitva áll a bejelentő számára.

Az egyik, talán legkisebb kockázattal járó menekülési utat az újdonság vagy a feltalálói tevékenység hiánya miatt elutasítás előtt álló vagy már elutasított európai szabadalmi bejelentés nemzeti bejelentéssé történő átalakítása jelentheti. Ez kétféleképpen történhet: a nemzeti jogszabályok által biztosított ún. származtatással vagy az ESzE alapján kérelmezett átalakítással (konverzióval).

Származtatás esetén a még függőben lévő vagy a már jogerősen elutasított európai szabadalmi bejelentés alapján használati mintaoltalmi bejelentés tehető bizonyos ESzE tagállamokban. A származtatott használati mintaoltalmi bejelentés megőrzi az európai szabadalmi bejelentés elsőbbségi időpontját, valamint annak bejelentési napját, így a bejelentőt a származtatással nem éri joghátrány. A nemzeti használati mintaoltalmi bejelentés engedélyezési eljárását az adott tagállam szabadalmi hivatala folytatja le. Bár a vizsgálat tartalmi elemeit tekintve az egyes országok között lehetnek eltérések, a használati mintabejelentéseknél általában sem az újdonságot, sem pedig a feltalálói tevékenység meglétét, illetve annak szintjét nem vizsgálják az ESzE tagállamok szabadalmi hivatalai.

A származtatott használati mintabejelentés benyújtására nyitva álló határidőket szintén a nemzeti jogszabályok rögzítik. Hazánkban például a még függőben lévő európai szabadalmi bejelentésből bármikor származtatható magyar használati mintabejelentés, azonban az európai szabadalmi bejelentést elutasító határozat jogerőre emelkedésétől számítva legkésőbb három hónapon belül meg kell tenni a származtatott mintabejelentést. Figyelemmel kell lenni azonban arra is, hogy származtatásra csak az európai szabadalmi bejelentés napjától számított tíz éven belül van lehetőség.

Lényeges eljárási szabály, hogy nem csak az alapeljárásban elutasított európai szabadalmi bejelentés alapján lehet származtatással nemzeti használati mintabejelentést tenni, hanem a megadást követően az ESzH előtt indított felszólalási eljárás eredményeként – az újdonság vagy feltalálói tevékenység hiánya miatt – megvont európai szabadalomból is, ugyancsak az ESzH vonatkozó határozatának jogerőre emelkedésétől számított három hónapon belül.

Az európai szabadalmi bejelentés számaztatással történő átalakítása nemzeti használati mintabejelentéssé Magyarországon kívül többek között Ausztriában és Németországban is lehetőséget teremt a jogszerzésre.

A fentiekben hivatkozott másik menekülési út, az európai szabadalmi bejelentésnek az ESzE alapján kérelmezett átalakításával (konverzióval) történő átalakítása nemzeti szabadalmi (esetleg használati mintaoltalmi) bejelentéssé.  Ez a lehetőség jelenleg csak Lengyelország és Olaszország esetében áll fenn. Konverzió esetén a nemzeti szabadalmi (vagy használati mintaoltalmi) bejelentéssé történő átalakítás iránti kérelmet az ESzH-hoz kell benyújtani, amely az ügy iratait a megjelölt nemzeti szabadalmi hivatalhoz továbbítja az engedélyezési eljárás lefolytatása céljából. Az ESzH-hoz benyújtott kérelem díjfizetési kötelezettséggel is jár. A származtatással ellentétben a konverzió esetén az európai eljárás lezárul és nemzeti eljárásként folytatódik, és ez a tény az európai szabadalmi lajstromba is bejegyzésre kerül.

A konverzió iránti kérelmet az európai szabadalmi bejelentés visszavontnak tekintéséről szóló értesítéstől, illetve a bejelentés elutasításáról vagy az európai szabadalom megvonásáról szóló határozat kézbesítésétől számított három hónapon belül kell benyújtani az ESzH-hoz.

DR. HARANGOZÓ GÁBOR

ügyvezető-helyettes
európai és magyar szabadalmi ügyvivő
partner

Cégcsoport
DANUBIA
DANUBIA IP
DANUBIA LEGAL