A divat és dizájnipari tervező-gyártó szektort is érzékenyen érintette a koronavírus járvány gazdasági hatása a külföldi eladások lassulása, elakadása miatt. Jelen szektort sok, kis/közepes kapacitású önálló egység jellemzi, melyeknek jelentős szerepük van az ország peremein található kisebb települések, foglalkoztatási agglomerációk tekintetében. A ruházati gyártást illetően az alacsony képzettségű, jellemzően női munkavállalók foglalkoztatásában meghatározó szerepet töltenek be, hiszen sok esetben az adott térségekben ez az egyedüli képzettséget igénylő, tanulható, életpályát nyújtó foglalkoztatási lehetőség.

A GINOP-1.2.4-20 kódszámú pályázati felhívás célja az, hogy támogatva legyenek a divat és dizájnipari tervező-gyártó kkv-k megújulását segítő technológiai fejlesztések, és ezzel egyben megerősítsék a működésüket, a munkahelymegtartó és jövedelemtermelő képességüket. Mint minden pályázatnál, természetesen itt is sok feltételnek és követelménynek kell megfelelni ahhoz, hogy valamely vállalkozás elnyerje a támogatást. Az alábbiakban a pályázati felhívásra vonatkozó részleteket fogjuk ismertetni.

A projektnek van területi korlátozása, mely során nem támogathatóak a Közép-Magyarország régió (a továbbiakban: KMR) területén megvalósuló fejlesztések. A megvalósítási helyszín a pályázó vállalkozás bejegyzett magyarországi (kivéve KMR) székhelye, telephelye illetve fióktelepe lehet, amennyiben ez alkalmas, vagy a projekt eredményeképpen alkalmassá válik a projekt megvalósítására. A megvalósulási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtásáig kell bejegyzésre kerülnie.

A pályázók köre

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be mikro-, kis-, és középvállalkozások,

a) amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámoló/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel;

b) amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes üzleti évben minimum 1 fő volt;

c) amelyek a Felhívás 1. számú mellékletében meghatározott TEÁOR szám szerinti fejlesztendő tevékenysége a Felhívás 1. számú mellékletében felsorolt feldolgozóipari tevékenységekre irányul;

d) amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező egyszeres könyvvitelt vezető gazdálkodók vagy kettős könyvvitelt vezető vállalkozások, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető vállalkozások fióktelepei;

e) amelyek az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. által, a támogatási kérelem benyújtása előtt kiállított „megfelelt” minősítést igazoló tanúsítvánnyal rendelkeznek;

f) saját tőkéje a legutolsó lezárt, jóváhagyott, teljes üzleti évben pozitív volt, és nem csökkent a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá.

A támogatást igénylőnek az a-f) pontokban szereplő kritériumok mindegyikének meg kell felelnie. 

A projekt során támogatható tevékenységek köre

A Felhívás keretében az alábbi, kizárólag a Felhívás 1. számú szakmai mellékletében felsorolt TEÁOR besorolás szerinti fejlesztésekhez kapcsolódó tevékenységek támogathatóak, amennyiben ezek bejegyzése 2020. július 1. előtti dátummal történt meg: 

Önállóan támogatható tevékenységek

a) Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása, beleértve az automatizált termelési rendszerek fejlesztését, gyártási technológiák fejlesztését, folyamatautomatizálási eszközök, szenzor-, és vezérlés technológiák fejlesztését, robottechnológia alkalmazását, intelligens gyártás megoldások beszerzését a Felhívás 2. számú szakmai mellékletében szereplő VTSZ lista szerint. 

Önállóan nem támogatható tevékenységek

a) Technológiai fejlesztést eredményező gyártási licenc, gyártási know-how, immateriális javak beszerzése és kapcsolódó költségek (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 10%-át érheti el).

A know-how, licencia és egyéb immateriális javak beszerzésének a szokásos piaci feltételek mellett (tisztességes piaci áron) kell megvalósulnia, ami ezen vagyontárgyak értékelését teszi szükségessé.

Az immateriális eszközök esetében az alkalmazott ár alátámasztására nem járható út további versenyző ajánlatok beszerzése, mivel a szükséges szellemi tulajdonjogokat nyilvánvalóan nem lehet több forrásból beszerezni. Az árazás piaci viszonyoknak való megfelelőségét ezért független szakértői véleménnyel, szellemi tulajdon értékeléssel lehetséges alátámasztani. Korábbi bejegyzéseinkben már foglalkoztunk az IP értékelések bizonyos vetületeivel, itt röviden elmondható, hogy lényeges, hogy az értékelő szakember tisztában legyen azzal, hogy a jelen helyzet milyen értékelési premisszák alkalmazását teszi szükségessé. Ahogy említettük, a beszerzésről szóló szerződés feltételei lényegesen befolyásolják az immateriális eszköz értékét, így a projekt szempontjából szintén fontos, az értékelés és a szerződéskészítés összehangolása.

A gyártási licenc, gyártási know-how beszerzéshez kapcsolódó költségtételek alátámasztására szabadalmi ügyvivő által kiállított vagyonértékelő nyilatkozat benyújtása szükséges. A tranzakció összetett műszaki, jogi és gazdasági vonatkozásaira való tekintettel az értékelés készítőjének mindhárom területen jártasnak kell lennie. A Danubia Cégcsoport szakemberei készséggel állnak rendelkezésre, hisz jelentős gyakorlattal és referenciákkal rendelkeznek a hasonló jellegű tranzakciók piaci értékének meghatározásában. 

b) A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő ingatlan beruházás meglévő vagy bérelt telephelyen: bővítés, átalakítás, korszerűsítés (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 50%-át érheti el).

c) Információs technológia-fejlesztés (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 50%-át érheti el)

d) Iparjogvédelmi tanácsadás (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 10%-át érheti el)

Iparjogvédelmi tanácsadás keretében elszámolhatóak a szellemi tulajdonvédelemmel, újdonságvizsgálattal és szabadalmazással kapcsolatos tanácsadás költségei.

A Danubia Cégcsoport az alábbi szolgáltatásokkal igyekszik a pályázók segítségére állni az iparjogvédelmi tanácsadások körében:

  • Oltalmazhatósági teszt: A szakértői vélemyény formáját öltő vizsgálat során számba vételre kerül a számba vehető szellemi alkotások köre, meghatározásra kerül azon iparjogvédelmi oltalmi lehetőségek köre, melyek gazadági monopoljogokat biztosítani képesek a pályázó kezébe adni, egyben meghatározásra kerül az adott megoldásra vonatkozó optimális védelmi portfoló összetétele, és ennek megszerzésére vonatkozóan várható költsége is évekre előre szóló ütemterv alapján kiszámolva.
  • Újdonságkutatás: Az iparjogvédelmi oltalomban részesíthető megoldásokkal szemben törvény értelmében támasztott követelmény az újdonság kritériuma. Szakavatott munkatársaink elvégzik a kutatást, legyen szó műszaki találmányoknak a jelenleg ismert megoldásokkal történő összevetését, illetőleg formatervezés (dizájn) vagy védjegyek esetén feltárják a korábbi esetleges gátló jogokat.
  • Szabadalmazhatósági vélemény: A műszaki találmányok újdonságkritériuma mellett még további jelentős elvárás a megfelelő szintű feltalálói aktivitás elérése. Ennek megitélése igen bonyolult feladat, melyben ugyancsak segítséget nyújtanak kollégáink, sőt, amennyiben a megoldás nem tűnik szabadalmazhatónak, úgy más alternatív monopoljogot biztosító lehetőséget keresnek lehetőség szerint a Pályázó számára.
  • Szabadalomtisztasági kutatás: FTO-nak, vagy freedom to operate kutatásnak hívják azt a szolgáltatásunkat, mely azt hivatott vizsgálni, hogy vajon egy adott –akár licencszrződés révén megszerzett – megoldás vajon szabadon felhasználható-e, illetőleg a használattal harmadik fél jogának megsértése nélkül nem alkalmazható.
  • Szabadalmi, formatervezési mintaoltalmi és védjegy bejelentés megszövegezésével és ügyintézésével kapcsolatos szolgáltatásunk keretében átvállaljuk a Pályázótól az iparjogvédelmi oltalom megszezésének szakmai és adminisztratív ügyintézését, egyben kialakítjuk a Pályázóval egyetértésben az optimális oltalomszerzési lehetőséget, meghatározzuk azon országok körét, ahová a monopoljogokat érdemes kiterjeszteni, és így tovább.

e) Piacra jutáshoz kapcsolódó marketing tevékenységek és tanácsadás, tanácsadás esetén előre rögzített szolgáltatói listán szereplő, nyílt kiválasztáson, valamint részletes szakmai előminősítésen átesett szolgáltatóktól igénybe vett, a felhívás 3.4.1.1. v) pontjában részletezett szolgáltatások (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 20%-át érheti el)

f) Külpiaci megjelenés, szakmai vásárokon, kiállításokon részvétel, cégbemutató, termékbemutató

g) Bérköltség-támogatás igénybevétele (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 35%-át érheti el)

h) Munkavégzéshez szükséges feltételek kialakítása (kizárólag Bérköltség-támogatás igénybevétele tevékenység megvalósítása esetén választható, a tevékenység elszámolható összköltségének legfeljebb 15%-át érheti el).

i) Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításához kapcsolódó tevékenységek (kizárólag Bérköltségtámogatás igénybevétele tevékenység megvalósítása esetén választható, a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 0,5%-át érheti el).

j) Ingatlan bérlés (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 10%-át érheti el.)

Jelen támogatás formája visszatérítendő, azonban az adott feltételek mentén részben vagy egészében vissza nem térítendővé alakuló támogatássá módosulhat. A támogatás összege minimum 5 millió Ft, maximum 150 millió Ft, illetve maximális mértéke az összes elszámolható költség 70 %-a. Amennyiben a támogatás összege meghaladja a 10 millió Ft-ot, az elszámolható költség nem haladhatja meg az előző kettő jóváhagyott, lezárt, teljes üzleti évben realizált árbevétel átlagának kétszeresét, illetve egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevétel átlagának kétszeresét. Egy lezárt üzleti év esetén, az ekkori értékek számítanak.

A projekt keretében kötelező támogatási előleget igényelni, melynek mértéke a mikro-, kis- és középvállalkozás kedvezményezett esetén a megítélt visszatérítendő támogatás 100%-a, de legfeljebb 150 millió Ft. Fontos, hogy az előleg igénylése a támogatói döntés kézhezvételétől – a Támogatói Okirat hatályba lépésétől – számított 90 napon belül kötelező.

A pályázat során a támogatási kérelem benyújtását megelőzően megkezdett projekthez is igényelhető támogatás akkor, ha a projektet legkorábban 2020. július 1-én kezdték meg, és az nem minősül fizikailag befejezettnek a támogatási kérelem benyújtásakor. A felhívás szabályozza a projekt végrehajtására rendelkezésére álló időtartamot is, mely szerint a projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a támogatói okirat hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a támogatói okirat hatályba lépését követően legfeljebb 18 hónap áll rendelkezésre.

Jelen felhívás alapján a támogatási kérelmek benyújtására 2021.02.15 – 2021.03.31. 12:00 óráig lesz lehetőség online formában, elektronikus kitöltő program segítségével.

További részletek a felhívásról a pályázat kódszámára kattintva érhetőek el: GINOP-1.2.4-20

Amellett, hogy jelen pályázat remek lehetőséget biztosít a kritériumoknak megfelelő mikro-, kis- és középvállalkozások számára, sikere nagyon sok tényezőn múlhat. A felhívás pontos ismerete és értelmezése elengedhetetlen ahhoz, hogy a pályázó elnyerhesse a támogatást. Érdemes időben pályázati szakértőhöz fordulni, aki tapasztalatai segítségével, a pályázati hatóságok igényeinek ismeretével jelentősen egyszerűbbé teheti a pályázati teendők intézését.

Forduljon hozzánk bizalommal, amennyiben segítségre van szüksége!

szellemitulajdon-kezelési tanácsadó
partner

pályázati menedzser

Borítókép: Ksenia Chernaya fotója a Pexels oldaláról

Cégcsoport
DANUBIA
DANUBIA IP
DANUBIA LEGAL